Perikardieansamling

af Søren Strange

Ekkokardiografi er den hurtigste og sikreste metode til påvisning af perikardievæske. Mængden af perikardievæske kan vurderes semikvantitativt. Om en perikardieansamling (PE) er hæmodynamisk betydende afhænger først og fremmest af klinikken. Små mængder perikardievæske af størrelsesordenen få hundrede ml udviklet over kort tid kan give klinisk hjertetamponade, mens større mængder (>1 l) udviklet over længere tid kan være uden væsentlig hæmodynamisk betydning. En række ekkokardiografiske fund kan pege i retning af truende tamponade.

PE-subx-2Fig. 1a. Subcostalt vindue. Stort PE med kompression af højre atrium og ventrikel.  Fig. 1b. Video.

Undersøgelse for perikardieansamling

Fig. 2. Apikal projektion. Slangebevægelse af højre ventrikels fri væg. Truende tamponade.

Diagnosen stilles ved påvisning af en ekkofri zone mellem de to perikardieblade. Bredden af den ekkofri zone udmåles i diastolen (Q-takken) anteriort, lateralt og posteriort for hjertet. Patienten undersøges i alle standardprojektioner incl. den subcostale projektion. Små mængder perikardievæske vil oftest samles deklivt, dvs bag venstre ventrikel når patienten ligger på ekkolejet. Dette konstateres bedst i de parasternale projektioner. Det er væsentligt at adskille denne væske fra evt. pleuravæske. Ofte kan både det viscerale og parietale perikardium visualiseres - i så fald vil evt. pleuravæske befinde sig bag det parietale perikardium. Ansamlinger bag venstre atrium vil næsten altid være pleuravæske, idet perikardievæske ikke samles her p.g.a. pulmonalvenernes tilhæftning. Perikardievæske kan evt. ses sv. til omslagsfolden foran aorta descendens. Større mængder væske bag venstre ventrikel vil ofte være pleuravæske, hvis der ikke samtidigt ses væske foran hjertet. Større mængder perikardievæske ses både foran og bagved hjertet. Ved meget store ansamlinger ses evt. fænomenet "swinging heart" - hjertet ligger frit og svinger frem og tilbage i perikardievæsken. I disse klassiske tilfælde ses tillige low voltage og elektrisk alternans i EKG. Ved trykpåvirkning af hjertet ses kompression af højre atrium og ventrikel i diastolen (fig. 1) og evt. dilateret vena cava inferior med nedsat respiratorisk kalibervekslen. Disse fund er tegn på truende tamponade og perikardieansamlingen bør evakueres snarligt.

Indikationer for perikardiocentese:
  1. Diagnostisk. Ved PE af ukendt ætiologi hvor undersøgelsen medfører prognostisk information eller behandlingsmæssig konsekvens.
  2. Ved truende eller fulminant tamponade.
  3. Ved sværere klinisk påvirkning (dyspnø) uden andre manifeste tegn på truende tamponade.
Kontraindikationer for perikardiocentese:
  1. Væsentlig øget blødningstendens (obs. AK-behandling).
  2. Mistænkt hæmoperikardium p.g.a. aortadissektion.

Praktisk udførelse: se lærebøger.