Pulmonaltryk

af Christian Hassager

tiFig. 1. TI, gradient 70 mmHg.Vurdering af trykforhold på højre side (pulmonalkredsløbet) er også muligt med ekkokardiografi. Hos de fleste mennesker kan der påvises en let tricuspidalinsufficiens - specielt hos patienter med øget lungekarmodstand. Dette forhold udnyttes til at måle det systoliske pulmonaltryk (SPAP). Trykgradienten over trikuspidalklappen (normalt < 25 mmHg) kan måles (enten parasternalt eller i det apikale 4 kammer snit (se fig. 1)) ved hjælp af Bernoulli-ligningen

PRV - PRA = 4·Vt2

hvor PRV er det systoliske tryk i højre ventrikel, PRA er trykket i højre atrium og Vt er peakhastigheden af tricuspidalinsufficiensjettet (målt i m/s). PRA (det vil sige CVP) kan estimeres ud fra klinikken (f.eks. 6 mmHg hos patienter uden halsvenestase og 15 mmHg hos patienter med halsvenestase). Det kan også vurderes ud fra vena cavas kalibervekslen i respirationscyklus (set subxiphoidalt): Hvis vena cava inf. kollaberer < 50% ved inspiration er PRA > 10 mmHg. Hvis pulmonalstenose er udelukket (pulmonalstenose ses kun meget sjældent hos voksne) er det systoliske tryk i RV og trunkus pulmonalis ens. Derfor kan det systoliske pulmonaltryk (SPAP) estimeres ud fra Vt og et estimat af trykket i RA som:

SPAP = 4·Vt2 + PRA

at-pulmFig. 2. Pulmonal accelerationstid - PW Doppler i RVOT.Hvis tricuspidalinsufficiens ikke er tilstede kan middel pulmonaltrykket (MPAP) estimeres ud fra den pulmonale accelerationstid (ATpulm). ATpulm er tiden fra start af pulmonalflow til peak flowhastighed målt i millisekunder i RVOT (se fig. 2). Jo kortere ATpulm (d.v.s. jo stejlere flow kurve) des højere MPAP. MPAP kan estimeres ud fra formlen:

MPAP (mmHg) = 80 - ½·ATpulm (ms).

ATpulm måles med PW Doppler i RVOT enten i et SAX eller subxiphoidalt tværsnit. Hvis der kan måles en sikker tricuspidalgradient anbefales det primært at anvende denne til at estimere trykforholdene i pulmonalkredsløbet, da korrelationen mellem MPAP og den pulmonale accelerationstid er behæftet med større usikkerhed. Se også afsnittet om cor pulmonale og pulmonal hypertension.